Eveliina Lyytinen

 

Erikoistutkija

eveliina.lyytinen@utu.fi

Puh. +358 (0)400 219 184

 


Oppiarvo:

  • Filosofian tohtori (Ihmismaantiede/pakolaistutkimus), University of Oxford, 2014
  • Filosofian maisteri (Pakolaistutkimus), University of Oxford, 2008
  • Filosofian maisteri (Ihmismaantiede), Turun yliopisto, 2006

Asiantuntemus:

  • Pakkomuutto, pakolaisuus, kaupunkipakolaisuus, laadulliset tutkimusmenetelmät, tutkimusetiikka

NordForsk

Työtehtävät:

Laadullinen pakolaistutkimus osana Coming of Age in Exile (CAGE) -hanketta (Osatutkimukset 2 c: Pohjoismaisia työmarkkinoille pääsyä edistävien politiikkojen vertaileva tutkimus & 3 b Nuoret pakolaiset työmarkkinoilla - Mitkä heidän kokemuksensa ovat siirtymisestä koulutuksesta työmarkkinoille), pakkomuuttoon liittyvät asiantuntijatehtävät

Nykyinen tutkimus:

Coming of Age in Exile (CAGE)

Toimin erikoistutkijana yhteispohjoimaisessa CAGE -hankkeessa Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies, jota rahoittaa NordForsk (2015-2019).

Tutkimushanketta koordinoi Kööpenhaminan yliopiston MESU-tutkimuskeskus (the Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health). Yhteistyökumppaneita Siirtolaisuusinstituutin lisäksi ovat Karolinska Institute/CHESS-yksikkö Tukholman yliopistosta, Göteborgin yliopsto, The Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies ja Telemark University College Faculty of Health and Social Studies.

Osallistun CAGE-hankkeen kahteen tutkimuskokonaisuuteen (2015-2018), jotka liittyvät (tutkimus 2) pohjoismaisten hyvinvointilinjausten vertaileviin tutkimuksiin ja (tutkimus 3) laadullisiin koulutusta ja työmarkkinoihin osallistumista koskeviin tutkimuksiin.

Osatutkimus 2 c: Vertaileva tutkimus pohjoismaisista työmarkkinoille pääsyä edistävistä linjauksista (1.11.2015-31.12.2016)

Kyseisen osatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa laajamittainen kuva pohjoismaisista linjauksista, joilla edistetään nuorten ihmisten, ja erityisesti nuorten pakolaisten pääsyä työmarkkinoille. Osatutkimuksessa analysoidaan laadullisin menetelmin kansallisten hallitusten nuoria ja pakolaisia koskevia työmarkkinapoliittisia linjauksia. Tutkimusaineisto käsittää myös työlainsäädäntöä, linjauksia arvioivia dokumentteja ja kansallisia nuorten työelämään osallistumista koskevia tilastoja.  Tutkimusaineisto analysoidaan vertailemalla eri Pohjoismaita. Näin maiden välisiä eroja voidaan tunnistaa tiettyinä ajanjaksoina. Politiikka-analyysin tulokset liittyvät työmarkkinoita koskevaan laajempaan tutkimukseen. Lisäksi tulosten perusteella laaditaan koko tutkimushankkeen toimenpide-ehdotuksia.

Osallistujat: Karl Gauffin (koordinaattori, Ruotsi), Lena Andersson (Ruotsi), Isabell Schierenbeck (Ruotsi) ja Eveliina Lyytinen (Suomi).

Osatutkimus 3 b: Nuoret pakolaiset työmarkkinoilla – Mitkä heidän kokemuksensa ovat siirtymisestä koulutuksesta työmarkkinoille (1.11.2015–31.12.2018)

Kyseisessä osatutkimuksessa tarkastellaan 18-30 -vuotiaiden nuorten pakolaisten, jotka ovat saapuneet Suomeen ennen täysi-ikäisyyttä, siirtymistä erilaisista oppilaitoksista aktiiviseen rooliin työmarkkinoille. Suomen tilannetta käytetään pohjoismaisena tapaustutkimuksena. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään työnantajien kokemuksia pakolaisten työllistämisestä. Pakolaisten kanssa tehtävät haastattelut analysoidaan narratiivisen elämäntarina-analyysin avulla. Työnantajahaastatteluissa selvitetään yleisiä rekrytointistrategioita sekä erityisiä hyötyjä/haittoja pakolaistaustaisten työntekijöiden palkkaamisessa. Nämä haastattelut analysoidaan sisällönanalyysilla. Kokonaisuudessaan haastatteluaineistoa käytetään rekisteritutkimuksen tulosten (tutkimus 1) kontekstualisointiin.    

Osallistujat: Elli Heikkilä (koordinaattori, Suomi) ja Eveliina Lyytinen (Suomi). 

Keskeisimmät julkaisut:

© Siirtolaisuusinstituutti Takaisin ylös